WARUNKI WSPÓŁPRACY Z Promoefekt JHK

Właścicielem serwisu, znajdującego się pod adresem jhkpolska.pl

Podmiotem określonym jako Promoefekt jest:

Promoefekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 


z siedzibą w Busku-Zdroju                           

Adres: : 28-100 Busko-Zdrój ul. Bohaterów Warszawy nr 126,

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod nr KRS 0000938413

REGON: 520661354, NIP: 6551983102

 

Uwaga dla Firm współpracujących !!!  Możliwość otrzymania wysokich rabatów !!!

 

Podane ceny są Cenami netto i należy do nich doliczyc podatek VAT 23 %.

Domena jhkpolska.pl nie prowadzi sprzedaży detalicznej ( konsumenckiej) i nie jest sklepem internetowym.

Domena jhkpolska.pl jest platformą służącą ułatwieniu komunikacji oraz sprawdzeniu orientacyjnych stanów magazynowych przy składaniu zamówień przez Firmy współpracujące.

Po zarejestrowaniu się prosimy o kontakt w sprawie ustalenia szczegółów współpracy i przydzielenia odpowiedniego rabatu.

Zamówienia złożone bez wcześniejszego ustalenia warunków współpracy nie zostaną zrealizowane.

 

NIE PROWADZIMY SPRZEDAŻY DETALICZNEJ - DLA KONSUMENTA

Prowadzimy sprzedaż tylko podmiotom gospodarczym posiadającym numer NIP dokonującym zakupu związanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą i posiadającą charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


 

 

I. Warunki wstępne.

1.       Wszystkie zamówienia oraz dostawy realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego przez Promoefekt  właściciela domeny , jhkpolska.pl,

2.       Warunki wskazane przez Zamawiającego w jego zamówieniach będą realizowane wyłącznie po pisemnej akceptacji przez Promoefekt

II. Oferty i zamówienia.

1.       Oferta zamieszczona na stronie www. firmy Promoefekt stanowi zaproszenie do rokowań w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2.       Zawarcie umowy następuje przez złożenie pisemnego zamówienia i po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Promoefekt

3.       Promoefekt Busko Zdrój zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji cennika i/lub katalogu na swojej stronie, jhkpolska.pl.

5.       Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej,

6.       Zamówienie musi zwierać:

5.1.    dokładną nazwę Zamawiającego,

5.2.    dokładny adres,

5.3.    numer NIP,

5.4.    numer faksu i telefonu,

5.5.    nazwisko lub nazwiska osób prowadzących zlecenie ze strony Zamawiającego,

5.6.    pieczęć firmową,

5.7.    czytelny podpis osoby reprezentującej Zamawiającego.

7.       Osoba podpisująca zamówienie musi posiadać upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu
i na rzecz Zamawiającego zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi (Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej).

8.       Osoba nie mająca uprawnień do reprezentacji jest zobowiązana do przesłania odrębnego upoważnienia podpisanego przez mające prawo do reprezentowania Zamawiającego.

9.       Firmy składające zamówienia po raz pierwszy zobowiązane są do przesłania aktualnych dokumentów formalnych:

9.1.    NIP,

9.2.    Regon,

9.3.    Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej).

10.   W zamówieniu należy szczegółowo podać i opisać zamawiany towar, w szczególności symbol zamawianego towaru.

11.   Promoefekt zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli nie ma faktycznej możliwości jego realizacji ze względu na brak asortymentu u dostawcy.

12.   Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością firmy Promoefekt do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

13.   Zaległości w płatnościach Zamawiającego w stosunku do Promoefekt upoważniają Promoefekt. do odmowy przyjmowania kolejnego zamówienia, a w wyjątkowych przypadkach do wstrzymania realizacji zamówień będących w trakcie realizacji do momentu uiszczenia zaległych należności.

14.   Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego postanowień zawartych w "Warunkach współpracy Promoefekt chyba, że ustalono inaczej na piśmie.

III. Ceny.

1.      Ceny opublikowane na stronie internetowej nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w należnej wysokości, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

2.       Ceny produktów nie obejmują:

2.1.    kosztów zdobienia (nadruku, tłoczenie, haftu, grawerowania)

2.2.    kosztów przygotowalni,

2.3.    kosztów opakowania i przesyłki.

3.       Ceny opublikowane na stronie internetowej muszą zostać potwierdzone przez Promoefekt w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

 

 

IV. Rezygnacja z zamówienia.

1.       Promoefekt akceptuje rezygnację Klienta z zamówionego towaru, jeżeli pisemna rezygnacja zostanie doręczona Promoefekt. najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem dostawy zamówionego towaru, pod warunkiem zwrotu przez Zamawiającego wszystkich poniesionych przez Promoefekt przy realizacji zamówienia kosztów.

2.       Wyjątek stanowi sytuacja gdy zamówiony towar został wyprodukowany lub zostały zakupione materiały do jego produkcji, wówczas rezygnacja nie odnosi skutku prawnego.

3.     Nie ma możliwości rezygnacji z zamówionego towaru w przypadku towaru oznakowanego na życzenie Klienta.

 

V. Opakowanie.

1.       Promoefekt. zastrzega sobie możliwość doliczenia kosztów opakowania do kosztów wysyłki zamówionych towarów.

2.       Wartość kosztów opakowania i wysyłki zostanie określona w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.       Towar sprzedawany jest wyłącznie w opakowaniach minimalnych i ich wielokrotnościach.

VI. Dostawa.

1.       Zakupiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firm transportowych lub kurierskich na koszt Zamawiającego.

2.       Termin dostawy zamówionych towarów określony przez Promoefekt 
w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji jest terminem orientacyjnym i nie należy traktować go jako ostatecznego.

3.       Promoefekt Busko Zdrój zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 5% zamówionej ilości towarów, jak również możliwość dostaw częściowych, chyba że wymóg dostawy całościowej wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy.

4.       W przypadku zamówień niezgodnych z minimalnymi ilościami towarów w opakowaniu Promoefekt. zastrzega sobie możliwość dostosowania zamawianych ilości do minimalnych ilości towaru w opakowaniu oraz wystawienia stosownych faktur uwzględniających ilość faktycznie wysłanego towaru.

5.       Promoefekt. ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienia tylko do wysokości jego wartości.

6.       Promoefekt. zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia lub wstrzymania realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego w przypadku nieuregulowania płatności za wcześniejsze dostawy, aż do momentu całkowitego uregulowania należności.

7.       Przyjmując towar od firmy transportowej lub kurierskiej, Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostarczonych opakowań. W przypadku gdy opakowania są naruszone lub towar uległ uszkodzeniu w transporcie należy odnotować ten fakt na liście przewozowym lub innym stosownym dokumencie podpisywanym w obecności przedstawiciela firmy transportowej lub kurierskiej oraz niezwłocznie powiadomić Promoefekt lecz nie później niż w ciągu 7 dni

8.    W przypadku rezygnacji z odbioru nadanej przesyłki Promoefekt może obciążyć Klienta kosztami zarówno przesyłki wysłanej jak i przesyłki zwrotnej.

         

VII. Płatności.

1.       Zapłata należności za zamówiony towar następuje w sposób i w terminie  wskazanym na fakturze.

2.       Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia Zamawiający wpłaca zaliczkę w uzgodnionej wysokości, liczonej od wartości zamawianego towaru.

3.       W przypadku przekroczenia terminu płatności Promoefekt przysługuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie i obciążenia Zamawiającego ewentualnymi kosztami upomnień.

VIII. Reklamacje.

1.       Zamawiający ma obowiązek sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

2.       W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie Promoefekt Powiadomienie takie nie może być wysłane później niż w 7 dniu od dnia odbioru zamówionego towaru.

3.       W przypadku niezgodności dostawy z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, firma Promoefekt zobowiązana jest do uzupełnienia braków, naprawy albo wymiany wadliwych towarów.

4.       Promoefekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru na stronie internetowej a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.

5.       Z chwilą dalszej odsprzedaży zamówionych artykułów przez Zamawiającego, firma Promoefekt zostaje zwolniona z odpowiedzialności za błędy w dostawie i wady artykułów (nie dotyczy wad ukrytych).

6.       Promoefekt  nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności Promoefekt

7.        Promoefekt  informuje, że tolerancja rozmiarów naszego asortymentu podawana w tabeli rozmiarów odzieży na naszej stronie internetowej wynosi do 5%.

      

     

 

 

 

IX. Zdobienia.

1.       Materiały do zdobień należy przesyłać w plikach graficznych, w postaci wektorowej, Corel w wersji do 16 włącznie. Czcionki powinny być zamienione na krzywe, a kolorystyka opisana wg skali Pantone dla kolorów powlekanych.

2.       Cena zdobienia obejmuje koszty rozpakowania i zapakowania zakupionych produktów

3.       Cena nadruku nie obejmuje ewentualnych kosztów demontażu/montażu niektórych artykułów.

4.       Dodatkowe prace nad przesłanymi materiałami (obróbka logo, wprowadzanie zmian, itp. ) wyceniane będą indywidualnie wg stawki godzinowej gdzie 1h = 75 zł/netto.

5.       Promoefekt przed przystąpieniem do zdobienia produktu przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt zdobienia wraz z wizualizacją.

6.       Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość wykonania odpłatnie próbnego zdobienia  produktu.

X. Umowne prawo odstąpienia.

1.       Promoefekt przysługuje w uzasadnionych przypadkach prawo odstąpienia w całości lub w części od wykonania pisemnie potwierdzonego przyjęcia zamówienia do realizacji, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło to potwierdzenie.

2.       Z tytułu odstąpienia od wykonania pisemnie potwierdzonego przyjęcia zamówienia do realizacji, Zamawiającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. Nie dotyczy to zwrotu zaliczki zapłaconej przez Zamawiającego, stosownie do postanowień art. 7.2. powyżej.

3.       W przypadku odmowy Zamawiającego odbioru zamówionego towaru w terminie wskazanym w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji lub innym uzgodnionym terminie, Promoefekt uprawniony jest do dochodzenia od Zamawiającego kary umownej będącej równowartością brutto zamówionego towaru, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tej kary umownej. Zapłata kary umownej, nie pozbawia Promoefekt prawa dochodzenia uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

XI. Częściowe wykonanie zamówienia.

1.       Promoefekt Busko Zdrój zastrzega sobie prawo częściowego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia częściami, chyba że wymóg dostawy całościowej wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy.

2.       W przypadku niewykonania przez Promoefekt zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki, a w przypadku częściowego niewykonania przez Promoefekt zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w odpowiedniej części, o ile kwota wpłaconej zaliczki przewyższała wartość zrealizowanej części zamówienia. Z tego tytułu Zamawiającemu nie przysługują wobec Promoefekt. jakiekolwiek dalsze roszczenia odszkodowawcze.

3.       W razie częściowego wykonania zamówienia lub umowy bądź też wykonania zamówienia lub umowy częściami, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo zrealizowaną część zamówienia lub umowy.

XII. Ograniczenie odpowiedzialności.

1.       Promoefekt nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, której to działanie w konsekwencji doprowadzi do niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. W szczególności Promoefekt . nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia lub za szkody powstałe w wyniku wystąpienia różnicy pomiędzy kolorystyką towarów wskazanych w Katalogu , a kolorystyką towarów będących przedmiotem zamówienia.

2.       Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich wydania Zamawiającemu lub wydania wskazanemu przez Zamawiającego podmiotowi świadczącemu usługi transportowe lub kurierskie.

XII. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

1.       Promoefekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych towarów.

2.       Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Promoefekt. zataił podstępnie wadę towaru.

3.       Promoefekt. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem wystąpienia jakiejkolwiek wady.

XIV. Prawa autorskie.

1.       Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Promoefekt towarów w materiałach reklamowych, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych firmy Promoefekt co do jakości znakowania.

2.       Promoefekt. ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego, o ile podpisane umowy nie mówią inaczej.

3.       Zamawiający oświadcza, że nabył i posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich treści (znaków towarowych) na obszarze oraz polach eksploatacji pozwalających, zgodnie z prawem, na ich umieszczanie na towarach w sposób określony w zamówieniu lub umowie oraz że są one wolne od wszelkich wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich oraz nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą (w przypadku podniesienia wobec Promoefekt jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z towarami, Zamawiający zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia bezpośrednio, bądź też zwrócić Promoefekt. równowartość kwot i lub innych świadczeń, jakie Promoefekt. musiał spełnić celem zaspokojenia osób trzecich; Zamawiający odpowiada również za poniesione przez Promoefekt koszty procesu).

4.       Zamawiający upoważnia niniejszym Promoefekt. do wykonywania autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, o których mowa w powyżej, w pełnym zakresie, w jakim przysługują jej te prawa, tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia lub umowy.

5.       Wszystkie przygotowane i opracowane przez Promoefekt projekty towarów należą do firmy Promoefekt. i nie mogą być kopiowane lub powielane jak również nie mogą być one przekazywane innym podwykonawcom bez pisemnej zgody Promoefekt

XV. Rozstrzyganie sporów.

1.       Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Promoefekt

XVI. Postanowienia końcowe.

1.       Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

2.       W sprawach nie uregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.       Składający zamówienie w Promoefekt. przyjmuje powyższe ustalenia, o ile nie zostało ustalone inaczej.

XVII. Ochrona danych osobowych

          Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” lub "RODO"), informujemy w jaki sposób wykorzystujemy, przekazujemy i chronimy dane osobowe naszych Użytkowników.

Administratorem danych osobowych jest Promoefekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 


z siedzibą w Busku-Zdroju                           

Adres: : 28-100 Busko-Zdrój ul. Bohaterów Warszawy nr 126,

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod nr KRS 0000938413

REGON: 520661354, NIP: 6551983102


e-mail: biuro@jhkpolska.pl , nr tel. +48 41 351-74-93.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zbieramy tylko niezbędne dane do realizacji określonych celów. Twoje dane są nam potrzebne, aby wysyłać: newsletter, informacje handlowe, informacje marketingowe, informacje na temat organizowanych konkursów, na potrzeby założenia konta w serwisie http://jhkpolska.pl

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zamówienia, marketing swoich produktów i usług, uzasadniony interes administratora, tj. wykazanie prawidłowej realizacji zamówienia, na potrzeby ewentualnych zwrotów i reklamacji. W stosunku do pozostałych celów podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda.

W jaki sposób komunikujemy się z Tobą?

Wysyłamy do Ciebie informacje drogą mailową – w formie newsletterów lub ofert handlowych bezpośrednio od naszego Działu Sprzedaży, sms’ową oraz pocztą tradycyjną.

Czy mam dostęp do moich danych osobowych?

Tak, masz dostęp do wglądu i zmiany swoich danych osobowych. Jeśli jesteś zarejestrowany w serwisie http://jhkpolska.pl, w panelu klienta, w zakładce „ustawienia” możesz zarządzać nimi.

Do kiedy będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będziemy przetwarzać do czasu odwołania zgody. Jeśli dane przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora to dane będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu lub do wyczerpania celu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Dane przetwarzane w celu realizacji zamówienia będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zamówienia.
Czy będziemy udostępniać Twoje dane osobowe innym firmom?

Dane zostaną udostępnione tylko tym podmiotom, które są niezbędne w realizacji naszych celów oraz podmiotom wspierającym nas czyli: usługi płatnicze, kurier, poczta, dochodzenie należności.Twoje dane nigdy nie zostaną udostępnione innym podmiotom handlowym.
Jeśli ma Pani/Pan jakieś pytania lub jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@jhkpolska.pl
Jeśłi masz dodatkowe pytania lub wątpliwości mozesz skontaktować się z nami
e-mail: biuro@jhkpolska.pl , nr tel. +48 41 351-74-93.
 

Gdzie możesz złożyć skargę?

Skargi można kierować w chwili obecnej do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Wkrótce zostanie powołany Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdzie będzie można zgłaszać skargi.

© SolEx B2B